U gaat de Femibion ​​website verlaten en wordt doorgestuurd naar een externe leverancier / partner website. Wilt u doorgaan?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Merck Consumer Healthcare nv/sa (hierna “Merck”). Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden m.b.t. het gebruik van de website alvorens deze website te gebruiken. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en verklaart u dat u op eigen risico van deze website en de inhoud ervan gebruik maakt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden is het niet toegelaten van deze website gebruik te maken.

De informatie die u op deze website aantreft is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve doeleinden en mag niet voor diagnostische of andere medische doeleinden worden gebruikt.  U stemt er tevens mee in de website niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Merck heeft de inhoud van deze website met grote zorg en op basis van de huidige stand van kennis samengesteld maar geeft geen expliciete of impliciete garantie dat de gegevens op deze website volledig, juist, actueel, geschikt of nuttig zijn. Het is mogelijk dat bepaalde gegevens niet meer up-to-date zijn. Toegang tot en gebruik van deze website en eventuele verwante websites of via links gekoppelde websites geschieden op eigen risico van de gebruiker.

 

Merck en enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website, zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welk verlies, schade of compensatieclaims als gevolg van ontbrekende of onjuiste gegevens die zouden voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van, de onbekwaamheid, het onvermogen om deze website te gebruiken, of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud ervan, met inbegrip van eventuele schade aan uw computeruitrusting of veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw computer programma’s kan aantasten.  

Juridische informatie

Alle rechten op de website of de rechten die daaruit voortvloeien, blijven eigendom van Merck. Merck kan deze website geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of het functioneren van de website stopzetten op elk tijdstip, zonder voorafgaande aankondiging, naar eigen goeddunken en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. Merck is ook niet verplicht om de inhoud van deze website bij te werken. Het verder gebruik van deze website door een gebruiker zal als een aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door de betrokken gebruiker worden beschouwd.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op Merck’s website gepubliceerde gegevens, documenten, presentaties, merken, logo’s, productnamen, het ontwerp, de lay-out, illustraties, afbeeldingen, tekens, enz. uitsluitend eigendom van Merck. Het is niet toegestaan om (delen van) de gepubliceerde en auteursrechtelijk beschermde inhoud van deze  website naar andere programma’s of websites te kopiëren of dergelijke inhoud op enige andere wijze te gebruiken of reproduceren, tenzij Merck  daarvoor schriftelijk toestemming gegeven heeft. Merck zal de rechten op haar intellectuele eigendom op een actieve manier afdwingen en daarbij alle mogelijkheden die de wet haar biedt aanwenden.

Deze website en zijn inhoud zijn erop gericht conform te zijn met de wetten en regelgeving in België. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België. Andere landen kunnen andere wetten en regelgeving hebben die verschillen van België. Indien een voorstel voor om het even welk product of dienst die op deze website wordt gemaakt, verboden is, zal dergelijk voorstel voor niet-geschreven worden gehouden.

Schadeloosstelling

U verklaart Merck en de andere entiteiten die deel uitmaken van de Merck groep, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers en andere partners en werknemers te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden, te verdedigen en schadeloos te stellen m.b.t. verlies, uitgaven, schade, kosten of aansprakelijkheid, inclusief de vergoeding van de juridische kosten, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houden met het gebruik van deze website.

Persoonsgegevens

Merck zet zich in het bijzonder in om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring.

Informatie

Indien een gebruiker van de website informatie verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties, enz. aangaande de inhoud of een product of dienst van Merck, wordt deze informatie als niet vertrouwelijk beschouwd en is Merck op geen enkele wijze, behoudens de bepalingen in de Privacyverklaring, verantwoordelijk voor dergelijke gegevens en staat het Merck vrij deze informatie zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te verspreiden, enz. Het staat Merck vrij ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen of produceren van producten.

Effect op onze verkoopvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, worden de verkoopvoorwaarden van Merck niet beïnvloed door de website, de inhoud, het materiaal of de gegevens erop.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht.

Elk geschil, elke onenigheid en elke eis die ontstaat en die een verband houdt met deze website zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel behoren.

Varia

Wanneer om het even welke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar zou zijn, wordt afstand van de betreffende bepaling genomen zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid en geldigheid van de  overblijvende bepalingen. De gebruiker stemt ermee in dat een dergelijke onwettige, nietige of niet afdwingbare bepaling voor zover als mogelijk wordt vervangen door een bepaling die bijna dezelfde doelstelling heeft als de oorspronkelijke bepaling.