U gaat de Femibion ​​website verlaten en wordt doorgestuurd naar een externe leverancier / partner website. Wilt u doorgaan?

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding. FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Privacy

Hartelijk dank voor uw interesse in de website van Merck Consumer Healthcare nv/sa ( hierna “Merck”). Merck, verantwoordelijke voor de verwerking, hecht veel belang aan gegevens-bescherming en vertrouwelijkheid en handelt daarvoor in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die een omzetting is van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Daarom wil Merck u met deze verklaring informatie geven  over haar privacy beleid,  de gegevens die zij wil bewaren en hoe zij deze wil gebruiken.

Bewaring en gebruik van gegevens

Als bezoeker van  Merck’s website worden uw persoonsgegevens niet nominatief bewaard.  De persoonsgegevens die Merck opslaat en analyseert  worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om Merck’s diensten en website te kunnen verbeteren.

Gebruik van persoonsgegevens

Uitsluitend in overeenstemming met bovenvermelde doeleinden en in de mate toegelaten door de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Merck uw persoonsgegevens doorgeven binnen de Merck groep of aan derden die Merck ondersteuning i.v.m. haar websites geven. Verder worden uw persoonsgegevens  niet  aan andere dan bovenvermelde derden doorgegeven, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of tenzij Merck daar van overheidsinstanties opdracht voor krijgt. 

Merck verplicht de hierboven vermelde  derden  tot dezelfde verplichtingen inzake bescherming van persoonsgegevens als deze waaraan Merck zelf onderworpen is, m.n. deze persoonsgegevens enkel te gebruiken in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden en de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.  Indien persoonsgegevens naar het buitenland zouden worden doorgegeven, voorziet Merck passende beveiligingsmaatregelen voor alle doorgiftes van persoonsgegevens, ook deze naar Merck entiteiten of andere derden buiten de Europese Economische Ruimte zodat een adequate bescherming van deze gegevens kan worden gewaarborgd.

Bewaren van gegevens

Merck bewaart de gegevens niet langer dan de periode die nodig is voor het uitvoeren van Merck’s taken in overeenstemming met bovenvermelde nagestreefde doeleinden.

Recht op inzage, verbetering en verzet

U heeft het recht om de door Merck opgeslagen gegevens in te zien en te verbeteren  en u mag uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op elk tijdstip en voor elk toekomstig gebruik intrekken. U hoeft alleen maar een bericht per e-mail, telefoon of brief te sturen naar Merck op onderstaande adressen.

Wijzigingen

Merck heeft het recht deze Privacyverklaring te wijzigen of bij te werken  op eender welk moment. De Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien in februari 2014.

Google Analytics

Als bezoeker van onze website blijft u anoniem. De gegevens die we opslaan en analyseren worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om onze diensten continue te kunnen verbeteren. De gegevens die we op onze server opslaan bevatten de naam van uw internetprovider, de website vanwaar u ons bezocht heeft, de Merck websitepagina’s die u opgezocht heeft, uw IP-adres en de datum en duur van uw bezoek.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Merck’s  personeel en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoons-gegevens moeten de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving  naleven en zijn bij het gebruik van persoonsgegevens verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren. Merck’s maatregelen voor gegevensbescherming worden voortdurend aangepast aan de technische vooruitgang. Merck verbindt er zich toe de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ongewenste wijziging, schade, openbaarmaking, enz.

Contact

U kan zich voor uw vragen of om uw rechten uit te oefenen richten tot Merck Consumer Healthcare nv/sa verantwoordelijke voor de verwerking, Brusselsesteenweg, 288, 3090 Overijse, Tel: +32 (0)2 686 07 11 en E-mail: infoch@merck.be.

Cookies gebruikt op deze website

Naam van de cookie

Doel van de cookie?

Categorie van de cookie

Levensduur van permanente cookies
Homepage_Quickpoll Registreert de selectie van de gebruiker wat betreft polling component 1st Party / Permanent 1 jaar
s_cc JavaScript Browser Acceptance 1st Party / Sessie Verwijderd na afsluiten zoekprogramma
s_fid Reserve voor identificatie bezoeker 1st Party / Permanent 2 jaar
s_vi Slaat unieke identificator van anonieme bezoeker op om terugkerende bezoekers te bepalen 1st Party / Permanent 2 jaar